5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nguồn: Hội đồng Đội