Quý phụ huynh có thể đăng ký Online tại đây (trước khi liên hệ Phòng Giáo vụ):